De vervuiler betaalt – binnen en buiten Europa

De vervuiler betaalt – binnen en buiten Europa

De milieucommissie van het Europees Parlement stemde zojuist voor een heffing op CO2-uitstoot voor landen buiten de EU. Een historisch akkoord dat helpt onze eigen industrie en die van landen buiten Europa te vergroenen. De vervuiler betaalt, binnen en buiten Europa. Het signaal is duidelijk: we willen een ambitieus en toekomstbestendig klimaatbeleid.

Het rapport waar de milieucommissie voor stemde heet in het jargon CBAM. Dat staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism, in het Nederlands vertaald naar koolstofgrenscorrectie. Bedrijven van buiten de EU zullen moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot als ze hun producten hier willen verkopen. Net zoals Europese bedrijven dat al doen. Een essentiële maatregel om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Handelspartners stimuleren

De aluminium, staal-, cement-, kunstmest en elektriciteitssector vielen volgens het voorstel van de Commissie al onder dit mechanisme. Het voorstel om ook andere sectoren te laten betalen voor hun uitstoot van broeikassen behaalde vandaag een meerderheid. CBAM is het enige instrument dat we hebben om onze handelspartners te stimuleren hun productie koolstofarm te maken.

Koolstoflekkage tegengaan

Als de EU haar klimaatambitie aanscherpt terwijl derde landen een minder streng beleid voeren, geeft dat risico op koolstoflekkage. Bedrijven in de EU zouden hun koolstofintensieve productie kunnen verplaatsen om van lakse buitenlandse normen te genieten.

Gratis emissierechten afbouwen

Momenteel krijgen Europese bedrijven nog gratis emissierechten – om oneerlijke concurrentie met landen buiten Europa tegen te gaan. De milieucommissie stemde in om deze gratis rechten snel af te bouwen.

Andere belangrijke punten uit waar de milieucommissie mee instemde

  • Een centrale CBAM autoriteit die toeziet op CO2-beprijzing.
  • Indirecte uitstoot moet ook meetellen. Dat is uitstoot die komt van het opwekken van elektriciteit voor het maken van producten. Voor veel goederen komt namelijk een groot deel van de industriële emissies voort uit de productie van elektriciteit die voor die industriële processen wordt gebruikt.
  • Inkomsten van CBAM moeten gaan naar ontwikkelingslanden om ervoor te zorgen dat ze niet onevenredig worden getroffen door CBAM, en om hen te helpen met het vergroenen van hun industrie.

Op 7 juni stemt het Europees Parlement in de plenaire zaal over CBAM. Nadat het Europees Parlement haar positie heeft ingenomen, gaat het in onderhandeling met de lidstaten om tot een finale wettekst te komen. Naar vewachting treedt het mechanisme vanaf 2023 in werking.