Door op 4 november 2015

Een jaar na Luxleaks en er is niets veranderd

EU-landen moeten eindelijk conclusies trekken uit het LuxLeaks-schandaal en werk maken van rechtvaardige belastingheffing. Paul Tang en zijn collega’s van de fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement vinden dat de lidstaten strenger moeten optreden om zo een einde te maken aan belastingontwijking.  Dit betoog, dat mede ondertekend is door o.a Thomas Piketty (econoom) en Romano Prodi (oud voorzitter van de Europese Commissie), stond deze week in meerdere Europese Kranten en ook in Trouw.

 

De EU moet een nieuwe start maken in de strijd tegen belastingontwijking

Op 5 november 2014 onthulde een groep van internationale journalisten dat meer dan 300 multinationals geheime belastingafspraken hadden gemaakt met de regering van Luxemburg. De omvang van de misleiding zorgde voor wereldwijde verontwaardiging. Sommige bedrijven met een miljardenwinst profiteerden van een effectief belastingtarief van minder dan 1% op de winst die ze naar Luxemburg verscheepten. Terwijl kleine lokale bedrijven niet konden profiteren van deze voordelen en zo te maken kregen met oneerlijke concurrentie.

Inmiddels heeft de Europese Commissie Nederland en Luxemburg een tik op de vingers gegeven. De afspraken die respectievelijk met Starbucks en Fiat werden gemaakt worden gezien als illegale staatssteun en de bedrijven moeten nu alsnog miljoenen aan belasting betalen. EU-commissarissen Margrethe Vestager en Pierre Moscovici betoogden onlangs in deze krant terecht dat hiermee een belangrijke stap is gezet. Maar de meest noodzakelijke ingrepen moeten door de lidstaten genomen worden en die hebben nog niets gedaan.

EU-lidstaten blijven elkaar beconcurreren door het aanbieden van allerlei belastingvoordelen, vastgelegd in ‘tax rulings’ (geheime afspraken tussen belastingdiensten en grote bedrijven), om zo grote bedrijven binnen te halen en de eigen belastinginkomsten kunstmatig te verhogen. Door deze praktijken ontnemen lidstaten hun partners belangrijke belastinginkomsten die te gebruiken zijn om bijvoorbeeld publieke voorzieningen als de gezondheidszorg of het onderwijs te verbeteren.

Op 6 oktober misten de Europese Ministers van Financiën de mogelijkheid om te laten zien dat ze iets van het Luxleaks-schandaal geleerd hebben. Hun overeenkomst over informatie-uitwisseling tussen de 28 lidstaten van de EU was nog magerder dan de voorstellen die de Commissie eerder deed.

De EU moet ervoor zorgen dat multinationals hun belasting op de plek betalen waar zij hun winst maken. Daarom zijn de Socialisten en Democraten in het Europees Parlement voorstander van ambitieuze hervormingen die een einde maken aan belastingfraude en belastingontwijking. Daarnaast moeten juridische lacunes weggewerkt worden en belastingparadijzen gesanctioneerd worden. De hervormingen moeten corruptie bestrijden en de transparantie en grensoverschrijdende samenwerking vergroten.

 

In dit verband vragen wij de EU-regeringen verplichte ´country-by-country reporting´ te steunen, zoals momenteel wordt voorgesteld in de aandeelhoudersrechtenrichtlijn. Deze maatregel zal publieke bedrijven ertoe dwingen om inzage te geven in hun activiteiten en de belastingen die zij hierover betalen in alle landen waar zij actief zijn. Hierdoor krijgen autoriteiten, investeerders en alle belanghebbenden, waaronder burgers, inzicht en de mogelijkheid om actie te ondernemen wanneer bedrijven zich onbehoorlijk gedragen. Europese banken zijn al aan dit soort verslaglegging onderworpen wat niet ten koste is gegaan van hun concurrerend vermogen.

´Country-by-country reporting´ is een belangrijk wapen in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking en een grote stap voorwaarts in de richting van een transparant Europees belastingraamwerk.

Het is tijd voor lidstaten om conclusies te trekken uit Luxleaks door een eind te maken aan de slinkse belastingpraktijken van multinationals en mee te werken aan een rechtvaardig systeem voor belastingheffing. Dit is een voorwaarde om economische groei die ten goede komt aan Europese burgers en eerlijke bedrijven nieuw leven in te blazen; de inzet kan niet hoger zijn!