Door Agnes Jongerius op 23 november 2014

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie

Vandaag was ik te gast bij “in gelderland live“. Het was een zeer interessante uitzending over de stand van transport in Nederland, in het bijzonder de provincie Gelderland. De SER heeft onlangs een rapport gepresenteerd waarin werknemers, werkgevers en kroonleden aangeven dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in Nederland.

De problemen met Europese wetgeving op het gebied van grensoverschrijdend werkverkeer zijn al heel lang bekend. In het verleden was er veel te weinig animo om de mazen te dichten die het toelaten dat bedrijven via schijnconstructies goedkopere werknemers voornamelijk uit de uitbreidingslanden binnensluizen met sociale dumping en soms zelfs verdringing op de arbeidsmarkt als gevolg. Vooral sectoren zoals de bouw, zorg en logistiek zijn hier bijzonder gevoelig voor.

Het SER-rapport is voor mij aanleiding om vragen te stellen aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk met maatregelen te komen om deze problemen Europees aan te pakken. Het wordt tijd dat de Europese Commissie de realiteit onder ogen ziet. Rechten van werknemers worden structureel ondermijnd en verdringing vindt op grote schaal plaats. Mensen die over de grens werk zoeken om hun gezin te kunnen onderhouden treft geen blaam, maar werkgevers die via allerlei schijnconstructies met malafide uitzendbureaus regels omzeilen om onder kosten proberen uit te komen wél. Doen alsof sociale dumping en verdringing op de arbeidsmarkt niet voorkomen, of enkel zeggen dat het valt op te lossen door huidige (niet functionerende) regels te handhaven, is geen oplossing. Wanneer in Europese wetgeving, zoals de detacheringsrichtlijn, de gaten groter blijken dan het net, dan moet deze wetgeving aangepast worden. De sociaaldemocraten in het Europees Parlement zullen de nieuwe Europese Commissie net zolang aan de mouw blijven trekken totdat dit besef doordringt. Commissaris Thyssen moet laten zien dat zij weet wat er gebeurt op de werkvloer en dat zij bereid is gehoor te geven aan de klachten en zorgen van werknemers. Daarom is het zaak dat zij zo snel als mogelijk aan de slag gaat met de toegezegde herziening van de detacheringsrichtlijn.

De vragen:

Op 19 november jl presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar ontwerpadvies arbeidsmigratie. Daarin kwam naar voren dat Europese regels voor het detacheren van werknemers in Nederland te vaak worden misbruikt.

1) Heeft de Commissie kennis genomen van het ontwerpadvies arbeidsmigratie van de sociaal-economische raad?

2) Herkent de Commissie de kritiekpunten die de raad noemt betreffende het ongelijke speelveld als resultaat van de toepassing van het woonlandbeginsel in de detacheringsrichtlijn en het tekort schieten van de informatierichtlijn waar het gaat om de positie van de gedetacheerde (paragraaf 6.2.2)?

3) Met welke voorstellen komt de commissie op korte en middellange termijn om de genoemde problemen aan te pakken en eerlijke concurrentie voor werknemers te garanderen?

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius