Door Kati Piri op 17 oktober 2014

Open dialoog met Turkije – gesprek met EU minister Volkan Bozkir

Deze week kwam de EU-minister van Turkije, Volkan Bozkir naar het Europees Parlement. Ik ging met hem in gesprek.

De recente voortgangsrapportage van de Europese Commissie over de toetredingsonderhandelingen met Turkije was op bepaalde punten erg kritisch. De zorgen liggen met name op het terrein van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de vrijheid van meningsuiting. Het is aan minister Bozkir en zijn collega’s om hier voortvarend mee aan de slag te gaan en politieke hervormingen door te voeren die in lijn liggen met Europese maatstaven, met als uiteindelijke doel voortgang te boeken in het toetredingsproces.

Vandaag heb ik als hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement op het gebied van Turkije een bilaterale ontmoeting met de minister gehad. Naast de goede stappen die zijn gezet in het vredesproces tussen Koerden en Turken door de voormalige regering Erdogan, heb ik ook mijn bezorgdheid geuit over de kwaliteit van de rechtsstaat en gepleit voor verdergaande dialoog op deze voor mij essentiele Europese waarden. Uiteindelijk zijn allereerst de Turken zelf het meest gebaat bij een goed functionerende, pluriforme democratie waarin de rechten van minderheden gerespecteerd worden en de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat.

Ik kijk er naar uit om de komende jaren intensief met minister Bozkir samen te werken en in een eerlijke, open dialoog tussen Ankara en Brussel voortgang te kunnen boeken in de toetredingsonderhandelingen. Ik zal de ontwikkelingen zeker op de voet volgen en hou jullie op de hoogte!

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri