Standpunten

Zoeken

Belastingontwijking en financiële transparantie

We willen de vennootschapsbelasting meer gelijk te trekken tussen lidstaten en we vragen elk Europees land om haar bankgeheim op te geven. Internationale bedrijven maken voortaan openbaar hoeveel belasting ze betalen in het land waar ze actief zijn. De PvdA is voorstander van de zogenaamde country-by-country reporting. We rekenen af met de bedrijven die misbruik

Lees verder

Buitenlandse zaken

Afspraken over toekomstige toetredingsperspectieven voor de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland worden nagekomen. Verplichtingen met andere landen worden voorlopig niet aangegaan. De grootste brandhaard in de wereld is gesitueerd aan de rand van Europa: Syrië. Ondanks de verdeeldheid is alles erop gericht de oppositie te verenigen, humanitaire hulp voor vluchtelingen te garanderen

Lees verder

Democratie en rechtsstaat

Het is moeilijk gebleken om landen aan te spreken op het niet naleven van mensenrechten, democratische principes en rechtsstatelijkheid. Daarom komt er wat ons betreft een robuust instrument om de rechtsstatelijkheid te bevorderen. Monitoring vindt plaats op basis van een aantal duidelijk meetbare criteria. Het instrumentarium om landen aan te sporen of te straffen wordt

Lees verder

Dienstbare financiële sector

De doorgeslagen bonuscultuur in de bankenwereld pakken we gezamenlijk aan. Bonussen in Europa zijn inmiddels van een plafond voorzien. Wij willen nog strengere Europese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20 procent van het jaarsalaris. Banken opereren internationaal en zijn vergaand met elkaar verknoopt. Nationaal toezicht werkt niet

Lees verder

Economie en werkgelegenheid

Er wordt gericht geïnvesteerd in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector. We willen het mandaat van de Europese Centrale Bank uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling. De PvdA vindt dat de deelnameleeftijd in het Jeugdwerkgarantieplan verhoogd moet worden

Lees verder

Energie en duurzaamheid

De PvdA is voorstander van een energie-unie. Als er echt wordt samengewerkt kan Europa veel sneller een duurzame energievoorziening realiseren en energie-onafhankelijk worden van derde landen. Daarom pleit de PvdA onder meer voor gerichte investeringen in grensoverschrijdende energieprojecten, minder afhankelijkheid van leveranciers buiten de EU en het terugdringen van maatregelen die de doorbraak van duurzame

Lees verder

Europees asiel- en migratiebeleid

Een gezamenlijk Europees asielbeleid is nodig om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen. De opvang van asielzoekers moet een verantwoordelijkheid worden van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau

Lees verder

Goed en eerlijk werk

We willen schijnconstructies aanpakken die werknemersrechten ondermijnen en een gelijk speelveld belemmeren. We willen betere samenwerking van de arbeidsinspectie, om zo uitbuiting tegen te gaan. We zetten ons in voor een aanpassing van de diensten- en detacheringsrichtlijn, zodat gelijk werk voor gelijk loon geborgd wordt, en werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland

Lees verder

Internationale handel

  We focussen ons op de maakindustrie in Europa, die zich richt op duurzame vernieuwing. De recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op. Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. De EU

Lees verder

Mensenrechten en minderheden

Landen in de EU moeten afzien van het steunen of tolereren van autoritaire regimes onder het mom van de stabiliteit in de betreffende regio. Europese landen mogen aan dergelijke regimes en aan corrupte regeringen geen defensiematerieel verkopen. Alle EU-verdragen met derde landen bevatten een mensenrechtenparagraaf, waarbij we ons nadrukkelijker inzetten voor erkenning en versterking van

Lees verder