Standpunten

Zoeken

Belastingontwijking en financiële transparantie

We willen de vennootschapsbelasting meer gelijk te trekken tussen lidstaten en we vragen elk Europees land om haar bankgeheim op te geven. Internationale bedrijven maken voortaan openbaar hoeveel belasting ze betalen in het land waar ze actief zijn. De PvdA is voorstander van de zogenaamde country-by-country reporting. We rekenen af met de bedrijven die misbruik

Lees verder

Buitenlandse zaken

Afspraken over toekomstige toetredingsperspectieven voor de landen op de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland worden nagekomen. Verplichtingen met andere landen worden voorlopig niet aangegaan. De grootste brandhaard in de wereld is gesitueerd aan de rand van Europa: Syrië. Ondanks de verdeeldheid is alles erop gericht de oppositie te verenigen, humanitaire hulp voor vluchtelingen te garanderen

Lees verder

Democratie en rechtsstaat

Het is moeilijk gebleken om landen aan te spreken op het niet naleven van mensenrechten, democratische principes en rechtsstatelijkheid. Daarom komt er wat ons betreft een robuust instrument om de rechtsstatelijkheid te bevorderen. Monitoring vindt plaats op basis van een aantal duidelijk meetbare criteria. Het instrumentarium om landen aan te sporen of te straffen wordt

Lees verder

Dienstbare financiële sector

De doorgeslagen bonuscultuur in de bankenwereld pakken we gezamenlijk aan. Bonussen in Europa zijn inmiddels van een plafond voorzien. Wij willen nog strengere Europese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20 procent van het jaarsalaris. Banken opereren internationaal en zijn vergaand met elkaar verknoopt. Nationaal toezicht werkt niet

Lees verder

Economie en werkgelegenheid

Door technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en digitalisering verandert werk razendsnel. Wij willen een Europa dat werkt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er wordt gericht geïnvesteerd in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector. We moeten

Lees verder

Energie en duurzaamheid

De PvdA is voorstander van een energie-unie. Als er echt wordt samengewerkt kan Europa veel sneller een duurzame energievoorziening realiseren en energie-onafhankelijk worden van derde landen. Daarom pleit de PvdA onder meer voor gerichte investeringen in grensoverschrijdende energieprojecten, minder afhankelijkheid van leveranciers buiten de EU en het terugdringen van maatregelen die de doorbraak van duurzame

Lees verder

Europees asiel- en migratiebeleid

Een gezamenlijk Europees asielbeleid is nodig om te voorkomen dat vaak kwetsbare asielzoekers het slachtoffer worden van de willekeur van landen. De opvang van asielzoekers moet een verantwoordelijkheid worden van alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. We streven naar opvangvoorzieningen die voor asielzoekers in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau

Lees verder

Goed en eerlijk werk

Wij willen een Europa dat werkt aan goed werk met een inkomen waar mensen zeker van kunnen zijn. Daarom pakken we flexconstructies aan en willen we nul-urencontracten verbieden. Platformwerkers verdienen zekerheid. De bewijslast voor online platforms moet worden omgedraaid: platformwerkers zijn werknemer, behalve als de rechter anders beslist. We willen schijnconstructies aanpakken die werknemersrechten ondermijnen

Lees verder

Internationale handel

De EU steunt de dialoog tussen producenten, vakbonden, overheden en maatschappelijke organisaties. Als vakbondsrechten in het geding zijn, oefent de EU politieke druk uit, bijvoorbeeld door te dreigen met het intrekken van handelspreferenties. We willen een nieuw raamwerk voor handelsverdragen ontwikkelen. Het Europees model – met eerbiediging van o.a. werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn – wordt

Lees verder

Mensenrechten en minderheden

Landen in de EU moeten afzien van het steunen of tolereren van autoritaire regimes onder het mom van de stabiliteit in de betreffende regio. Europese landen mogen aan dergelijke regimes en aan corrupte regeringen geen defensiematerieel verkopen. Alle EU-verdragen met derde landen bevatten een mensenrechtenparagraaf, waarbij we ons nadrukkelijker inzetten voor erkenning en versterking van

Lees verder

Transport

De PvdA zet zich in voor een sociale transportsector in Europa: fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en werknemersrechten zijn de prioriteit.

Lees verder