Democratie en rechtsstaat

  • Het is moeilijk gebleken om landen aan te spreken op het niet naleven van mensenrechten, democratische principes en rechtsstatelijkheid. Daarom komt er wat ons betreft een robuust instrument om de rechtsstatelijkheid te bevorderen. Monitoring vindt plaats op basis van een aantal duidelijk meetbare criteria. Het instrumentarium om landen aan te sporen of te straffen wordt uitgebreid.
  • Eventuele obstakels die een effectieve samenwerking tussen lidstaten in de weg staan moeten worden weggenomen, waarbij de Europese instanties Europol en Eurojust het voortouw nemen.
  • We blijven ons inzetten voor het wegnemen van juridische belemmeringen als gevolg van verschillende rechtstelsels voor burgers en bedrijven. Strafrechtelijk beleid, in het bijzonder gerelateerd aan euthanasie, abortus en softdrugs, blijft uiteraard een nationale aangelegenheid.
  • De EU moet zich maximaal inzetten voor de bescherming van privacy, zowel online als offline. Persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de persoon, onafhankelijk van de locatie waar deze worden opgeslagen. Iedereen heeft altijd recht op inzage, om informatie te laten vernietigen en om verstrekking van gegevens aan derden te verhinderen.
  • Alle nieuwe regelgeving moet worden getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Handelsakkoorden met derde landen worden alleen afgesloten wanneer deze waarborgen voor onze privacy bevatten.