Energie en duurzaamheid

  • De PvdA is voorstander van een energie-unie. Als er echt wordt samengewerkt kan Europa veel sneller een duurzame energievoorziening realiseren en energie-onafhankelijk worden van derde landen. Daarom pleit de PvdA onder meer voor gerichte investeringen in grensoverschrijdende energieprojecten, minder afhankelijkheid van leveranciers buiten de EU en het terugdringen van maatregelen die de doorbraak van duurzame energie belemmeren. Dat laatste kan bijvoorbeeld door de afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen.
  • De PvdA kiest resoluut voor een verduurzaming van onze economie. We pleiten voor investeringen in de ontwikkeling van duurzame technologieën en het hergebruik van grondstoffen. Verder is het van belang om het Europees beleid op het vlak van natuur, milieu, water, landbouw en recreatie beter op elkaar af te stemmen.
  • We willen in 2050 een volledig duurzame Europese economie. Daarom pleiten we voor ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030, die ervoor zorgen dat al in 2030 minstens veertig procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. Het emissiehandelssysteem wordt hervormd zodat de prijs voor uitstootrechten omhoog gaat en vervuilende bedrijven aangezet worden om te investeren in schone technologie. Ook willen we duurzame energieopwekking stimuleren en energie-efficiënte bevorderen.