Delegatie

Delegatie

Over Delegatie

Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri volgen als het gaat om hun beloning, onkostenvergoedingen en nevenfuncties een onderling overeengekomen gedragscode. De inhoud van die gedragscode is als volgt:


Gedragscode PvdA Eurodelegatie

De gedragscode voor PvdA-Europarlementariërs betreft de beloning, de nevenfuncties en de omgang met vergoedingen en is bindend voor PvdA Europarlementariërs. Deze gedragscode is in 2017 opgesteld door de PvdA Europarlementariërs in overleg en overeenstemming met het PvdA Partijbestuur. De gedragscode is publiek.

Beloning EP-leden
Leden van de Tweede Kamer en die van het Europees Parlement moeten een vergelijkbaar inkomen genieten. Ook voor neveninkomsten geldt dat eenzelfde plafond als voor Tweede Kamerleden geldt.

Nevenfuncties en neveninkomsten
Voor de PvdA Eurodelegatie is het uitgangspunt dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Onkostenvergoedingen
Uitgangspunt is dat onkostenvergoedingen alleen dienen te worden gebruikt voor werkelijk gemaakte kosten bij het uitoefenen van de functie als volksvertegenwoordiger. Alleen werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten mogen worden gedeclareerd. Voor de standaard dagvergoedingen die Europarlementariërs ontvangen voor hun verblijf in Brussel en Straatsburg hanteert de delegatie een standaard bedrag dat substantieel lager ligt dat de vergoedingen die worden uitgekeerd: het surplus wordt door de PvdA Europarlementariërs terug gestort aan het Europees Parlement.

Financieel verslag
De financiële administratie van de PvdA Eurodelegatie is erop gericht inzichtelijk te maken dat de bestedingen van de delegatie gedaan worden conform deze gedragscode. Jaarlijks wordt een financieel verslag gepubliceerd. Het financieel verslag biedt tevens inzicht in nevenfuncties en de eventuele afdracht van neveninkomsten aan goede doelen. Zie hier voor de jaarverslagen van 2016 en 2017.

Bovenstaande uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in de Richtlijn Financiële Verantwoording PvdA Eurodelegatie. Ook deze is publiek.

 

Paul Tang
Agnes Jongerius
Kati Piri